Е – тв каналче

Е – тв каналчето служи за забава. Не верувам дека има човек од МК што барем еднаш не ги гледал Кардашијанови или WAGS. Служат за перење мозок и после си супер  Имаат јака порака  како да станеш богат во три чекори без школо и како да се пластифицираш скроз да не можеш...

„T2 тре­инс­по­тинг“ го отво­ра Фе­сти­ва­лот на бри­тан­ски филм

Бри­тан­ски­от со­вет и Мла­дин­ски­от кул­ту­рен цен­тар ја по­ка­ну­ва­ат пуб­ли­ка­та на единс­тве­ни­от ме­ѓу­на­ро­ден фе­сти­вал на бри­тан­ски филм „Плеј ју-кеј“, од 16 до 19 фе­вру­а­ри во шест гра­да во ре­ги­о­нот да прос­ле­ди де­сет пре­ми­е­ри на фил­...

Сцената од „Пси­хо“ нај­поз­на­та во исто­ри­ја­та на ки­не­ма­то­гра­фи­ја­та

На ту­ку­што за­вр­ше­но­то 39. из­да­ние на филм­ски­от фе­сти­вал на не­за­ви­сен филм „Сан­денс“, во про­гра­ма­та на до­ку­мен­та­рен филм, го­ле­мо вни­ма­ние прив­ле­че ос­тва­ру­ва­ње­то „78/52“ на Але­ксан­дар О. Фи­лип, по­све­те­но на поз­на­та­та сце­на под т...

Со скратен КУРс за спонзоруша животот е многу полесен

секогаш кога на мајка ми ќе и побарам пари за такси и гледам во очи дека малку жали што не одгледала спонзоруша. — Natasha (@Boychenn) December 15, 2012

Инстаграм: Патлиѓан супа со Оризарски компир

Патлиѓан супа со Оризарски компир, инфектед шампињон и мента индика.     Патлиѓан супа со Оризарски компир, инфектед шампињон и мента индика. A photo posted by Кирил Стоименов (@viro_klao) on Feb 10, 2017 at 12:14pm...

Весна Бејби: Овој профил на Игор е лажен и е злоупотреба

 ЕДИНСТВЕН ОФИЦИЈАЛЕН  ФАН ПЕЈЏ НА ИГОР ЏАМБАЗОВ  powered by www.majkatiitatkoti.com

Тоа е тоа…ист воздух дишат, просјакот и царот!

Скопје денес: Просјакот и Царот | Skopje today: The King and the Pauper (photo by Viktor Popovski)

“Знаеш дека се секирам”

Има една склоност кај македонските мајки и жени, што ја сметам за несоодветна и не знам дали е од поново време или така било од секогаш, иако, судејќи според ликовите во литературата, како да е од поново време. Нашите мајки (жени) кога работите не течат глатко „СЕ СЕКИРААТ“ и тоа...