Зборот ‘ебе’ и психичките растројства:

Зборо ‘ебе’ и психичките растројства: Анскиозност: Наебал сум!!! Анксиозност пропратена со OCD: Наебал сум!!! Наебал сум!!! Наебал сум!!! Депресија: Наебал,

Прочитај повеќе

Балада за едно ладно макијато

Традиционално Ладно Макијато Сите имате маки јато и пиете ладно макијато тешки шопчиња, давибам табијато две шиќерчиња и ладно макијато

Прочитај повеќе