Г-дин. ЗАКАЧИ

Роботи или ученици?

Факт е дека образовниот систем во Македонија, па и скоро во целиот свет е далеку од добар. Учениците ги трупаат со многу непотребни информации од безброј предмети, им ги перат мозоците и гледаат да направат што е можно повеќе пари. Давачки за учебници од овој професор, па од то...

Магаре и музика

Во автобус седам и гледам на автобуската станица пред Симпо, маж се расправа со жена. Ја стискаше за лактот, таа се обидуваше да се оттргне, кога тој со главата во глава ја удри. Во еден момент ја фати за коса, во репче и беше врзана, и почна да ја влече накај автобус...

Мало потсетување за сите оние што мислат дека Охридското езеро е “бесмртно”

За сите што мислат дека Охридското езеро е “бесмртно”, мало потсетување како Русија го исуши и претвори во пустина најголемото езеро во светот.

Пиреј

Се испотепале денес повеќе од 500-тини луѓе за да се возат бесплатно со воз на релација Скопје – Демир Капија, до тој степен што морале да интервенираат полицијата и специјалната единица за брзо распоредување. Кога ги видов луѓено стуткани внатре, со образите залепени...

„T2 тре­инс­по­тинг“ го отво­ра Фе­сти­ва­лот на бри­тан­ски филм

Бри­тан­ски­от со­вет и Мла­дин­ски­от кул­ту­рен цен­тар ја по­ка­ну­ва­ат пуб­ли­ка­та на единс­тве­ни­от ме­ѓу­на­ро­ден фе­сти­вал на бри­тан­ски филм „Плеј ју-кеј“, од 16 до 19 фе­вру­а­ри во шест гра­да во ре­ги­о­нот да прос­ле­ди де­сет пре­ми­е­ри на фил­...

Сцената од „Пси­хо“ нај­поз­на­та во исто­ри­ја­та на ки­не­ма­то­гра­фи­ја­та

На ту­ку­што за­вр­ше­но­то 39. из­да­ние на филм­ски­от фе­сти­вал на не­за­ви­сен филм „Сан­денс“, во про­гра­ма­та на до­ку­мен­та­рен филм, го­ле­мо вни­ма­ние прив­ле­че ос­тва­ру­ва­ње­то „78/52“ на Але­ксан­дар О. Фи­лип, по­све­те­но на поз­на­та­та сце­на под т...