На сите вести ”Полицијата се сомнева дека експлозивот под колата бил подметнат”

Секогаш кога некој ќе пријави дека нашол екслозив под кола, и полицијата ќе го истражи случајот на вестите повторуваат едно

Прочитај повеќе

Зошто веќе не читам поезија и зошто пишувам поеми за мали макијата…

Пред десетина години упишав општа и компаративна книжевност пошто бев болен по поезија. Ама одма сфанав дека школуван поет е

Прочитај повеќе