На сите вести ”Полицијата се сомнева дека експлозивот под колата бил подметнат”

Секогаш кога некој ќе пријави дека нашол екслозив под кола, и полицијата ќе го истражи случајот на вестите повторуваат едно

Прочитај повеќе