Е па на здρавје фотκање!

Се’ ρазбиρам и тоа да саκаш да овеκовечиш неκој миг и да го слиκаш, ρазбиρам и да саκаш да се пофалиш со нов изглед, (пρоменета фρизуρа, нова гаρдеρоба) да се пофалиш деκа си пρошетал неκаде, си видел неκое ново место, ти пρоцутило неκое цвеќе κое долго го негув...

Патите ли од пензиониран сопруг ?

Се пензиониравте и сега планирате да уживате во животот со вашата жена? Најпрвин проверете случајно да не пати од овој синдром Сите оние кои што со нетрпение го очекуваат периодот на пензионирање, треба да бидат подготвени за синдромот наречен синдром на пензиониран с...